Home Jiang Ziya: The Legend Of Deification

Jiang Ziya: The Legend Of Deification (12A)

Genre: none
Author(s): Teng Cheng, Li Wei
Director: Teng Cheng, Li Wei
Release Date: 09/10/2020 (selected cinemas)
Running Time: 110mins
Country: Chi
Year: 2020


London Cinemas Showing Jiang Ziya: The Legend Of Deification


From: Friday 23rd October
To: Thursday 29th October

No cinema infomation at the moment

From: Friday 30th October
To: Thursday 5th November

No cinema infomation at the moment

UK and Irish Cinemas Showing Jiang Ziya: The Legend Of Deification


From: Friday 23rd October
To: Thursday 29th October

No cinema infomation at the moment

From: Friday 30th October
To: Thursday 5th November

No cinema infomation at the moment